SDÜ BURDUR SAĞLIK YÜKSEKOKULU

2. SINIF DERS MÜFREDATI

 

 

GÜZ YARIYILI

 

 

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ:      Teo: 6 Uyg: 14 Top: 20 Kredi: 13 

 

         Sağlık Kavramı, Homeostazis, İnsanın Temel Gereksinimleri, Hastalık Kavramı, Hastalık Nedenleri ve Hastalığa Karşı Gösterilen Tepkiler, Beden İmajı, Hasta-Hemşire İlişkisi, Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Temel Sağlık Hizmetleri, Rehabilitasyon Hemşireliği, Yaşlılık Yaşlı Hasta Bakımı, Devamlı Yatan Hasta Bakımı, Terminal Dönemdeki Hasta Bakımı. Homeostazisi Bozan Durumlara Organizmanın Tepkisi, Sıvı Elektrolit Dengesi, Sıvı Elektrolit Dengesizlikleri, Asit-Baz Dengesi, Asit-Baz Dengesizlikleri, Şok ve Hemşirelik Bakımı, Stres ve Stresle Başetme, Organizmanın Zedelenmeye Tepkisi. Onkoloji Hemşireliği, Kanser Epidemiyolojisi, Tümörlerin Sınıflandırılması, Kanserogenezis, Tümörlerin Etiyolojisi, Tanı İşlemleri, Belirti ve Bulgular, Tedavi Yöntemleri, Kanserli Hastalarda Semptomların Kontrolü, Koruma ve Erken Tanı. Bağışıklık Sistemi ve Alerjik Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı, Bağışıklık Tipleri, Bağışıklıkla İlgili Patolojik Durumlar, Tanı İşlemleri, Alerjik Hastalıklar, AIDS. Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Anatomi ve Fizyolojisi, Tanı İşlemleri, Ortak Belirtiler, Üst Solunum Yolu Hastalıkları, Bronş Hastalıkları, Plervra Hastalıkları, Akciğer Hastalıkları, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları, İnhalasyon Hastalıları, Akciğerin Mantar Hastalıkları, Akciğer Parazit Hastalıkları, Solunum Sistemi Hastalıklarından Korunma. Kalp ve Damar Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Anatomi ve Fizyolojisi, Tanı İşlemleri, Ortak Belirti ve Bulgular, Aritmiler, Konjenital Kalp Hastalıkları, Kalbin Edinilmiş Hastalıkları, Akut Eklem Romatizması ve Romatizmal Kalp Hastalığı, Kalp Kapağı Hastalıkları,Konjestif Kalp Hastalığı, Koroner Arter Hastalıkları, Kardiyomiyopatiler, Damar Hastalıkları, Arter Hastalıkları, Ven Hastalıkları, Lenf Damarı Hastalıkları, Kalp ve Damar Hastalıklarından Korunma. Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Kanın Yapısı ve Hemopozis, Kan Grupları, Hemostazis, Tanı İşlemleri, Eritrosit Hastalıkları, Lökosit Hastalıkları, Pıhtılaşma Hastalıkları, Lenf Nodu Hastalıkları. Sindirim Sistemi Hastalıkları, Anatomi ve Fizyolojisi, Tanı İşlemleri, Ağız-Diş Sağlığı ve Hastalıkları, Özefagus Hastalıkları, Mide ve Duedonum Hastalıkları, İnce Bağırsak Hastalıkları, İnce Bağırsak Hastalıkları, Kalın Bağırsak Hastalıkları, Karaciğer, Safra Kesesi ve Pankreas Hastalıkları ve Bakımı, Anatomi ve Fizyolojisi, Ortak Belirtiler, Karaciğer Hastalıkları, Safra Kesesi ve Yolları Hastalıkları, Pankreas Hastalıkları, Hiperalimantasyon. Böbrek Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Anatomi ve Fizyolojisi, Tanı İşlemleri, Böbrek Hastalıkları, Diyaliz, Diüretik İlaçlar, Etki ve Yan Etkileri. Endokrin Sistem Hastalıları ve Hemşirelik Bakımı, Anatomi ve Fizyolojisi, Tanı İşlemleri, Hipofiz Hastalıkları, Tiroid Bezi Hastalıkları, Paratiroid Bezi Hastalıkları, Adrenal Bezi Hastalıkları, Pankreas Bezi Hastalıları. Eklem-Bağ Dokusu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Anatomi ve Fizyolojisi, Eklem Hastalıkları, Bağ Dokusu Hastalıkları, Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Anatomi ve Fizyolojisi, Tanı İşlemleri, Nörolojik Hastalıklar, Bilinçsiz Hasta ve Hemşirelik Bakımı, Kafa İçi Basıncı Artma Sendromu, Serebrovasküler Hastalıklar, Merkezi Sinir Sisteminin Enfeksiyon Hastalıkları, Nörolojinin Özel Hastalıları, Barsak ve Mesane Eğitimi. Cilt Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Anatomi ve Fizyolojisi, Cilt Hastalıklarında Görülen Cilt Lezyonları, Cildin Enfeksiyon Hastalıkları, Mantar Hastalıkları.

 

 

HEMŞİRELİĞE ÖZEL FARMAKOLOJİ :   Teo:2 Uyg: 0 Top: 2 Kredi: 2   

 

Farmakolojinin temel kavramları, İlaçların vücuttaki yazgısı, İlaçların zararlı etkileri, önlem ve tedavileri, Otonom sinir sistemi ilaçları, Kardiyovasküler sistem ilaçları, Santral sinir sistemi ilaçları, Kemoterapötikler, Solunum sistemi ilaçları, Böbrek fonksiyonlarını ve elektrolit metabolizmasını etkileyen ilaçlar, Sindirim sistemi ilaçları, Endokrin fonksiyonlarını etkileyen ilaçlar ve otakoidler.

 

 

 HEMŞİRELİK TARİHİ DEONTOLOJİSİ ve YASALARI : Teo: 2 Uyg: 0 Top:2 Kredi: 2 

 

Sağlık sistemlerinde Tarihsel Değişmeler A) Sağlık Sistemlerinde Genel Değişim ve Gelişim Bir içgüdü olarak sağlık, Sağlık hizmetlerinde mistik anlayış, Sağlık hizmetlerinde ampirik anlayış, Sağlık hizmetlerinde bilimsel anlayış B) Sağlık Hizmetlerinde Kronolojik Değişim ve Gelişim Tarih öncesi dönem, İlk çağda sağlık uygulamaları, Ortaçağda Sağlık uygulamaları,Yeniçağda sağlık uygulamaları, Yakınçağda sağlık uygulamaları Hemşirelik Mesleğinin Tarihi Gelişimi Çeşitli Ülkelerde ve Türkiye’de hemşireliğin gelişimi Modern hemşireliğin kuruluşu, Florence Nightingale ve modern hemşireliğe katkısı,Türkiye’de hemşirelik eğitimi, Türkiye’de Hemşirelik mesleğinin sorunları Deontoloji Temel Kavramlar  Hak, Yükümlülük, Sorumluluk, Yetki Türkiye’de Deontoloji ile ilgili Yasa Tüzük ve Yönetmelikler Etik Kavramlar ve Etik İlkeler Giriş ve genel kavramlar,  Mahremiyet, Otonomi (Özerklik), Yarar- Zarar, Dürüstlük, Eşitlik-Hakkaniyet, Bilgilendirme İnsan Hakları ve Hasta Hakları Beyannameler Haklarla İlgili Evrensel Deklerasyonlar  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Hasta Hakları Yönetmeliği Uygulamalarda İnsan Hakları ve Hasta Hakları , Uygulama Hataları Sağlık Çalışanlarının Hakları Mesleki haklar , Hukuki haklar  Hastalıkların Sorumlulukları Hastaların kendilerine karşı sorumlulukları, Hastaların sağlık çalışanlarına karşı sorumlulukları, Hastaların topluma karşı sorumlulukları Tıpta Etik Tartışmalara Yol Açabilecek Gelişmeler   Doku ve organ nakli, Abortus ve Kürtaj, Doğum kontrol, Yapay döllenme, Tüp bebek, Ampütasyon, Hibernasyon, Ötenazi, Ölüm ve otopsi. Hemşirelikle ilgili Yasal Düzenlemeler 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türk Ceza Kanunun Sağlık Çalışanlarına ilişkin Maddeleri, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği.

 

 

PATOLOJİ :   Teo: 2 Uyg: 0 Top: 2 Kredi: 2   

 

Hücre zedelenmesi-ölümü-adaptasyon, Atrofi, Nekroz,Akut,ve Kronik İnflamasyon, Onarım-yara iyileşmesi,Sıvı-elektrolit bozuklukları, Hemodinamik bozukluklar, Neoplazi, Beslenme bozuklukları, İmmün sistem bozuklukları.

 

 

 

YABANCI DİL III :     Teo: 4 Uyg: 0 Top: 4 Kredi: 4   

 

          “Getting to know you” Tenses: Present, past, future, Questions, adjectives , Question words, preposition, Social experesions, Informal letters, information gap, “The way we live” resent tenses         Linking words, Present Continous            (but,How ever), Have , have got “It all went

Past tenses: Making negatives , Past simple      , Time expressions, Past Continuous Linking words Irregular verbs (while,during,for), Nouns verbs adjectives“Let’s go shopping Quantity(much,many), Prices and , shopping,   some, any       , Filling in forms, Something, anyone, nobody, everywhere, A few, a little, a lot of, Articles Buying things“What do you want to do?”    Verb pattems 1, Future ıntentions (going to will), Writing a postcard, A song  “Tell me! What’s it like?” What’s it like?   Relative Clauses, Comparative and superlative  adjectives, synonyms and antonyms, Directions    describing a place  “Famous comples”                                                                                       

          Present Perfect and Past simple Adverbs, ‘for’and ‘since’ Past participles Relative

Clauses     Tense revision         short answers , Writing a biography

 

 

 

 

 

SDÜ BURDUR SAĞLIK YÜKSEKOKULU

2. SINIF DERS MÜFREDATI

 

 

 

BAHAR YARIYILI

 

 

SAĞLIK SOSYOLOJİ :   Teo: 2 Uyg: 0 Top: 2 Kredi: 2  

 

Sosyolojinin tanımı ve genel olarak anlamı, Sağlık sosyolojisi’ ne giriş ve tarihsel gelişimi, Sağlık sosyolojisinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, araştırma alanları ve toplum sağlığına katkısı,Sağlık sosyolojisi ve yeni gelişmeler, Sağlık örgütlerinde personelin sosyal ilişkileri, Hekim-Hasta ilişkileri,Hemşire- Hasta ilişkileri, Sağlık personelinin halkı etkilemede kullandığı yöntemler, Sağlık ve hastalık anlayışları, Modern ve geleneksel tıp, Sağlık hizmetlerinde iletişim becerileri,Sağlık personelinin iş doyumları ve sorunları, Güncel sosyal sorunlar ve sağlık,İlgili konularda sağlık ocaklarında yapılan araştırmalar, Medikal sosyoloji kamu alanları.

 

 

BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ : Teo:2 Uyg: 0 Top: 2 Kredi: 2   

 

Bulaşıcı hastalıklarda sık görülen  genel belirtilere yönelik hemşirelik bakımı, Bulaşıcı hastalıklarda laboratuar tanısında hemşirenin rolü, İlaç tedavisinde hemşirenin dikkat etmesi gereken yönler, Toplumda sık görülen enfeksiyon hastalıkları ; Kızamık, Kızamıkçık, Su çiçeği, Helpes Zoster, Grip, Kabakulak, Epidemik viral gastroenterit, Enfeksiyon hepatit, Polio, Kuduz, Sterptekok enfeksiyonları, Septisemi, Menenjitler, Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Brusellozis, Kolera, Basilli dizanteri,amipli dizanteri, Tifo, Besin zehirlenmesi, Tüberküloz, Sıtma, Zührevi hastalıklar.

 

 

EPİDEMİYOLOJİ :  Teo: 2 Uyg: 0 Top: 2 Kredi: 2   

 

Epidemiyolojinin Tanımı ve Kapsamı Epidemiyolojik araştırmaların özellikleri, Epidemiyolojik araştırma elemanları, Epidemiyolojinin toplum sağlığına uygulanması, Epidemmiyolojide çok kullanılan terimler .   Nüfusbilim / Demografi ve Sağlık Sağlık alanında demografinin yeri, Demografide veri kaynakları, Dünyada ve Türkiye’de nüfus gelişimi, Demografik ölçütler, Nüfus büyüklüğü ve dağılımı, Nüfus artışlarını gösteren hızlar, Demografik tanımlar, Nüfusun sayısını ve yapısını etkileyen faktörler, Nüfus verilerinin değerlendirilmesi Epidemiyolojide Amaç ve Kademeler  Hastalıkların bulaşmasında epidemiyolojik kademeler, Bulaşıcı hastalıklarla savaş esasları Epidemiyolojinin Yöntemleri Epidemiyolojinin tarifi, Epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları, Epidemiyolojik araştırma sınıfları, Gözleme Dayalı Araştırmalar Tanımlayıcı Epidemiyolojik araştırmalar, Analitik epidemiyolojik araştırmalar, Va-ka kontrol Epidemiyolojik araştırmalar, Kesitsel Epidemiyolojik araştırmalar, Kohort araştırmalar Deneysel –Müdahale Epidemiyolojik Araştırmalar, Metodolojik Araştırmalar, Sağlık Alanında Kullanılan Veri Kaynakları , Sağlık Ölçütleri Hastalık (MORBİDİTE) düzeyini belirleyen ölçütler, Ölüm (MORTALİTE) düzeyini belirleyen  ölçütler , Orantılı (PROPORTİONAL) ölüm oranları, Bebek ölüm hızları, Ana ölüm hızı , Doğurganlık (FERTİLİTE) düzeyini belirleyen ölçütler Populasyon ve Epidemiyolojik Araştırmalar A)Populasyon, Betimleyici araştırmalar, Analitik araştırmalar  a)Vaka – Kontrol araştırmaları b)Kohort araştırmaları B) Kontrol grupları 1) Vaka –Kontrol araştımalarında kontrol seçimi 2)Kontrol grubu kaynakları 3) Kaynaklardan kontrol seçimi, 4) Kohort araştırmalarında kontrol Örnekleme Örnekleme ile ilgili  Hususlar, Örnekleme yöntemleri1) Olasılıksız örnekleme yöntemleri, Olasılılklı örnekleme, a)Basit rasgele örnekleme yöntemi b)Tabakalı örnekleme yöntemi c) Küme örnekleme yöntemi d) Sistematik örnekleme yöntemi , Örneklem büyüklüğü, Örneklem büyüklüğü formülleri Araştırmanın Planlanması ve Sürdürülmesi Araştırmanın planlanması ve sürdürülmesi, Bir araştırma raporunda bulunan bölümler Anket .

 

 

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ :   Teo: 6 Uyg: 14 Top: 20 Kredi: 13   

 

Dersin Açıklaması Cerrahinin; tanımı, tipleri, hasta üzerindeki etkileri ve risk faktörleri Preoperatif Hemşirelik Ameliyatta Hemşirelik Bakımı,Ameliyat Sonrası Hemşirelik BakımıHomeostazis , Stres,  Sıvı Elektrolit Dengesi Şok Doku Zedelenmesi ve Yara İyileşmesi, Hastane Enfeksiyonlar, Yanıklar

 Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Sinir Sisteminin Yapı ve Fonksiyonu, Nöroşirurjide Tanı ve Hemşirenin Sorumlulukları , Sinir Sisteminin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıkları ve Bu Hastalıkların Tedavi ve Bakımı, Nöroşirurjide Hemşirelik Bakımı Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakım Solunum Sistemi Yapı ve Fonksiyonu, Solunum Sistemi Cerrahisinde Tanı ve Hemşirenin Sorumlulukları, Alt Solunum Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıkları ve Bu Hastalıkların Tedavi ve Bakımı, Solunum Sistemiyle İlişkin Cerrahi Girişimler ve Hemşirelik Bakımı   Kalp Cerrahisi ve Hemşirelik bakımı Kalbin Yapı ve Fonksiyonu, Kalp Cerrahisinde Tanı ve Hemşirenin Sorumlulukları, Kalbe İlişkin Cerrahi Girişimler ve Hemşirelik Bakımı, Periferik Damar Hastalıkları (Vasküler sistem) Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Periferik Damar Hastalıklarının Etyolojisi ve Patofizyolojisi, Damar Hastalıkları Cerrahisinde Tanı ve Hemşirenin Sorumlulukları, Arterlerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıkları ve Bakımı, Venlerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıkları ve Bakımı, Lenfatik Sistemin Cerrahi Girişim gerektiren Hastalıkları ve Bakımı, Periferik Damar Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı Ürogenital Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı  Ürogenital Sistemin Yapı ve Fonksiyonu, Ürolojide Tanı ve Hemşirenin Sorumlulukları ,Ürolojik Hastalıklar ve Bu Hastalıkların Tedavi ve Bakımı, Böbrek Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı, Üroloji İlkeleri ve Hemşirelik Bakımı Gastrointestinal Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı Gastrointestinal Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Tanı ve Hemşirenin Sorumlulukları, Gastrointestinal Sisteme İlişkin Girişimler, astrointestinal Sistemin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıklar ve Bakımı,Akut Karın Kas İskelet Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı Kas-İskelet Sisteminin Yapı ve Fonksiyonu, Kas-İskelet Sisteminin Cerrahisinde (Ortopedide) Tanı ve Hemşirenin Sorumlulukları, Ortopedik Hastalara İlişkin Başlıca Sorunlar, Ortopedik Hastalarda Uygulanan Başlıca Tedaviler, Kas-İskelet Sistemine İlişkin Cerrahi Girişimler ve Hemşirelik Bakımı, Göz Hastalıkları Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Göz ve Yardımcı Organlarının Yapı ve Fonksiyonu,Göz Hastalıklarında Tanı ve Hemşirenin Sorumlulukları, Göz ve Yardımcı Organlarının Sık Görülen Hastalıkları ve Bakımı KBB Hastalıkları Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı Kulak Hastalıkları ve Hemşireliği, Kulak Hastalıklarında Tanı ve Hemşirenin Sorumlulukları, Kulak Hastalıkları ve Bu Hastalıkların Tedavi ve Bakımı, Kulağa İlişkin Cerrahi Girişimler ve Hemşirelik Bakımı, Burun-Sinüs Hastalıkları ve Hemşireliği, Burun-Sinüs Hastalıkları ve Bu Hastalıkların Tedavi ve Bakımı, Boğaz (Farenks-Larenks) Hastalıkları ve Hemşireliği Endokrin Sistem Hastalıkları ve Cerrahisi Tiroid Bezi Hastalıkları, Paratiroidin Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı, Adrenal Bezlerin Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı.

 

 

 YABANCI DİL IV :    Teo: 4 Uyg: 0 Top: 4 Kredi: 4   

 

          “Do’s and dont’s” Have (got) to    should     must, Jobs , Words that go together (verbs + complement), Asking questions about places, Formal letters “Going places”Time and conditional clauses, What if.....? Hot verbs (take, get, do, make) take a photo, do me a, make up your mind....etc, Linking words 2 “Scared to death” Verb patterns 2(manage to, used to do, go , walking) infinitives,       Describing feelings and situations, Exclamations (He was so scared! He’s such an       İdiat!) “Things that changed the world” Passives, Verbs and past participles, verbs and  nouns that go together, (tell a story, keep a premise.... etc.) “Dreams and reality” Second conditional,   might Adverbs, phrasal verbs, social expressions (Congratulations!) Giving advice , Never mind. “Earning a living” Present Perferct Continuous , Present Perfect Simple versus Continuous, Adverbs “Love you and leave you”

Past Perfect, Reperted Statements, Saying goodbye (Have a safe jeurney,       Thank you for a lovely , evening), An interview, A song.

 

 

 

NOT: Yaz Stajı( İç Hastalıkları  Hemşireliği + Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ) 20 iş günü olarak yapılmakta olup kredisi: 0’dır.